Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je SEC.CAR.MAT s.r.o.. IČO 14188970 so sídlom Zámostní 1155/27, Ostrava (ďalej len: "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú:

  • adresa: AutoRohože.SK, Kvetová 442/9, Kamenec p. Vtáčnikom

  • email: gdpr@autorohoze.sk

  • telefón: +421949666744

 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Prehlásenie k súborom cookies

 1. Cookies – textové súbory malého rozsahu, ktoré o návštevníkovi webstránky zbierajú určité informácie, používa skutočne takmer každý web či aplikácia. Cookies si na určitý čas pamätajú úkony, ktoré ste na stránkach vykonali.
 2. Rozdelenie cookies: technické cookies – základné nastavenia pre správne zobrazenie webu používateľom, používateľské cookies – pamätajú si nastavenia a údaje konkrétneho návštevníka stránky, marketingové cookies – dôležité pre potreby zobrazenia relevantnej reklamy
 3. Podľa doby expirácie: Krátkodobé – vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača, Dlhodobé – po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhej doby (tá záleží na nastavení Vášho prehliadača a nastavení cookie). Môžete ich tiež ručne odstrániť.
 4. Používanie cookies a možnosť odvolania súhlasu: Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený. Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať pomocou nastavení vyššie na tejto stránke. Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Prehliadače umožňujú umiestňovanie cookies na Váš počítač zablokovať, v tom prípade bude ale funkcionalita týchto stránok obmedzená.
 5. Google analytics (GA): Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktorá su definované ako Analytické cookies. Informácie o používaní stránky spolu s obsahom takéhoto súboru bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v USA. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

  Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, ktoré sú: Prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, Remarketing (zobrazovanie reklamy v obsahovej sieti na základe prezretých produktov), rozšírené demografické prehľady (report anonymných demografických údajov). Viac informácií o spracovaní a využití dát vyhľadáte v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.                                                                                 6. eKomi Holding GmbH (Spolehlive recenze.cz):  internetový obchod AutoRohože.SK týmto informuje svojich zákazníkov, že má záujem neustále skvalitňovať svoje služby a zvyšovať spokojnosť zákazníkov s nákupom, preto spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (meno, priezvisko, emailová adresa, tel. číslo, dátum transakcie, ID objednávky a informácie o využitých službách/ produktoch). Za účelom plnenia tohoto cieľa Vám po využití našich služieb/ zakúpenia našich produktov, zašleme na Vašu adresu dotazník spokojnosti. Pre účely vyhodnotenia dotazníka spolupracujeme s našimi partnermi eKomi Holding GmbH- prevádzkovateľom webového portálu Spolehlivé recenze.cz, ktorým za týmto účelom vyššie uvedené osobné údaje poskytujeme. Ak nesúhlasíte so zaslaním dotazníka spokojnosti a s poskytnutím Vašich osobných údajov uvedenej spoločnosti, máte právo vzniesť proti tomuto spracovaniu osobných údajov námietku, a to buď na email (recenzie@autorohoze.sk), prípadne postupom uvedeným v dotazníku spokojnosti zákazníka.

IV. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je:

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

 3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

V. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

VI. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

  • zaisťujúce marketingové služby

 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VII. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018 (aktualizované 15.6.2024).

tag