Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru v internetovom obchode AutoRohože.SK môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Časť I.
Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi
1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky") upravujú
práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim,
ktorým je SEC.CAR.MAT s.r.o., IČO: 14188970, so sídlom Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava, zapísaná v obchodním rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostrave, oddíl C, vložka 88146 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim –
spotrebiteľom (tiež ako „zákazník"), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej
stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho :
mail: objednavky@autorohoze.sk
telefón: +421 949 666 744
poštová adresa pre vrátenie tovaru: AutoRohože.SK, Kvetová 442/9, 972 44 Kamenec pod
Vtáčnikom
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: FIO banka a. s.
IBAN: CZ85 2010 0000 0029 0237 7463
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
Orgán dozoru:
Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Provozní 5491/1
722 00 Ostrava – Třebovice,ID datové schránky:  5c2d2ch

1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.
1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá
pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania.
1.4. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko,
poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt.
1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade,
že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné
od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené
pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú
dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená
na základe otázky kupujúceho písomne.
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na
internetovej stránke predávajúceho autorohoze.sk alebo emailom na adresu:
objednavky@autorohoze.sk (ďalej len "objednávka").
2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník predávajúceho najneskôr v lehote do
2 pracovných dní po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané
prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí
objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania
tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia
vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa
aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou
ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa
zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí
objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju emailovú
adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie
objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia
kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade
potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade
nedostupnosti tovaru z objednávky nemožno zabezpečiť náhradu iným tovarom bez súhlasu
zákazníka. O tejto nedostupnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho do 5
pracovných dní od dátumu zadania objednávky.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru,
ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb,
údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,
podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre
kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom
registri a pod.), prípadne iné údaje.
2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013
meniť údaje v už vystavenej faktúre. Údaje v faktúre je možné meniť len v prípade, kedy
zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.
2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho
spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami
príslušnej akcie, ktoré budú zverejnené a kupujúci s nimi vysloví súhlas. V prípade, že
kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený
objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný
prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné
prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim
nedohodne inak.
2.6. Kupujúci realizuje objednávku tovaru vyplnením a odoslaním objednávkového formulára
prostredníctvom internetového portálu predávajúceho autorohoze.sk alebo emailom na adresu:
objednavky@autorohoze.sk. Za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového portálu
autorohoze.sk nie je potrebná registrácia.
2.7. Kupujúci môže stornovať objednávku dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o
prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže stornovať objednávku písomnou formou
(faxom, e-mailom) na emailovú adresu predávajúceho: objednavky@autorohoze.sk.
3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na
jeho uchovanie a ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c. odovzdať kupujúcemu v elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a
užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v
slovenskom jazyku, faktúra).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za
dodaný tovar.
3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k
odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim
platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu.
4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci je povinný:
a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu i vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c. potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Tovar je predávaný podľa ponukového listu, vystavených vzorov, katalógov, typových
listov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
5.2. Objednaný tovar bude distribuovaný od 2 do 30 dní od dátumu prijatia objednávky.
Dodacie lehoty tovarov sú uvedené pred objednaním u konkrétneho tovaru. Termín dodávky
je tiež možné si u predávajúceho overiť na požiadanie cez emailovú alebo telefonickú
komunikáciu. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie
sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude
zákazník upovedomený. V prípade nepredvídateľných okolností (vyššia moc) sa môže
dodacia doba predĺžiť. O tom je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho
mailom, prípadne telefonicky. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár
objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob
dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou – osobným odberom
b) dopravou predávajúceho – po telefonickom dohovore
c) Kuriérskou spoločnosťou
(Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri odoslaní objednávky,
prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy).
5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky
kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného
odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 4 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v
kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, alebo tovar bezdôvodne odmietne prevziať vzniká
predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných
nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky a to v zmysle § 420 Občianskeho
zákonníka a zároveň vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 10
Eur ako náhrada za náklady spojené so zaslaním a manipuláciou tovaru. Po uplynutí 5
pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený
odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si zákazník tovar
neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť
okrem nákladov na tovar a poštovné aj náklady opätovného doručenia tovaru a to platbou
bankovým prevodom vopred.
5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty
dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa
zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve
kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala
osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v
kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená
na prevzatie tovaru uvedeného v zmluve je povinná predložiť predávajúcemu písomné
splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti
kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí
kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.
Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných
podmienok.
5.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri
jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky
poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti
skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je
ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia
tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného
záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s
dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade
neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
5.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania resp. nedistribuovania tovaru predávajúcim v
lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a
predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8.
týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.9. Zásielka obsahuje objednaný tovar a pokyny dovozcu.
5.10. Spôsoby platieb:
a) v hotovosti,
b) dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru u kuriéra alebo v sídle predávajúceho,
c) bankovým prevodom/ vkladom na účet predávajúceho,
d) platobnou kartou. Platba môže byť realizovaná cez sprostredkovateľa (prevádzkovateľa
platobnej brány), pričom táto platba končí na bankovom účte prevádzkovateľa platobnej
brány, ktorý ju postúpi predávajúcemu v dávke po skončení mesiaca.
Platbu platobnými kartami a inými bezhotovostnými metódami zaplatenia prevádzkuje
predávajúci cez platobnú bránu GoPay.
Platobná brána GoPay predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Viac na: https://www.gopay.com/cs/
6. Kúpna cena
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej
zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy
vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou v hotovosti,
dobierkou, bankovým prevodom/ vkladom na účet predávajúceho alebo platbou kartou.
Predávajúci Platbu platobnými kartami a inými bezhotovostnými metódami zaplatenia
prevádzkuje predávajúci cez platobnú bránu Fondy, pričom táto platba končí na bankovom
účte prevádzkovateľa platobnej brány, ktorý ju postúpi predávajúcemu v dávke po skončení
mesiaca. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú konečné. Za tovar
platí kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase vykonania
objednávky.
6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za
deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
Predávajúci Platbu platobnými kartami a inými bezhotovostnými metódami zaplatenia
prevádzkuje predávajúci cez platobnú bránu Fondy, pričom táto platba končí na bankovom
účte prevádzkovateľa platobnej brány, ktorý ju postúpi predávajúcemu v dávke po skončení
mesiaca.
6.3.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote
podľa zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej
zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny
len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
6.5. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený
okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Za úhradu sa považuje aj platba
realizovaná prostredníctvom platobnej brány prevádzkovanej treťou osobou, ktorá je
zmluvnou stranou predávajúceho.
6.6. Faktúra bude vyhotovená predávajúcim a zaslaná na emailovú adresu kupujúceho.
Kupujúci za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená elektronicky. Predávajúci
vyhotoví faktúru pri dodaní tovaru. V prípade predávajúceho, ktorý je platiteľom DPH,
predávajúci vyhotoví aj faktúru k prijatej platbe pred dodaním tovaru tak, ako to vyplýva zo
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a z
Metodického pokynu k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov vydaného FR SR. Ak predávajúci, ktorý je platiteľom DPH,
prijme platbu pred dodaním tovaru a v tom istom kalendárnom mesiaci aj dodá tovar alebo
poskytne službu, predávajúci môže vyhotoviť len jednu faktúru s dátumom vzniku daňovej
povinnosti zodpovedajúcim dátumu dodania tovaru.
6.7.Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je
uvedené inak.
7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí zásielku, prechádza na kupujúceho momentom
zaplatenia plnej výšky kúpnej ceny (teda dojednanej v kúpnej zmluve podľa objednávky
kupujúceho).
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho.
8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne
uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky.
8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo
forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie
sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje
chyby, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí,
môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby
mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
8.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení
tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho
spolu so záručným listom a dokladom o kúpe.
8.8. Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch a to telefonicky, alebo písomne. V
prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť
predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe
týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Ak
tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v
súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len "Zákon") tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu AutoRohože.SK,
Kvetová 442/9, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, spolu s kópiou platného
dokladu o zakúpení, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu.
Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke
predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom,
kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
3. doručenie kópie faktúry vydanej predávajúcim, alebo potvrdenia prevodu.
Reklamovaný tovar doručí kupujúci na adresu AutoRohože.SK, Kvetová
442/9, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, poštovým kuriérom alebo kuriérskou spoločnosťou.
Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby
počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu
(kliknutím sa zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom
uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na
číslo. +421 949 666 744 alebo emailovú adresu: objednavky@autorohoze.sk.
8.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v Kamenci p. Vtáčnikom prevádzkarni, v ktorej
je prijatie reklamácie možné, alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18
ods. 2 Zákona.
8.10. V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na
prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej
vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
8.11. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej
podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a
poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho
zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,
predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie
je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však
spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí
doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.12. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §
623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť
spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch
do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku
reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená
osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj
neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy
odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania
a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi
obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude
kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru
uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť
reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného
autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby
(ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia
nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru
ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku
uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá
reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie
určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia
tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci
bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže
zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova;
počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je
povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe
uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých
bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.14. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak
to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva
alebo dokumentácie tovaru,
2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
3. uplynutím záručnej doby tovaru,
4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami
uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo
bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či
atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
12. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.
8.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:
1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení
reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.
8.18. Záručná doba je všeobecne 24 mesiacov.
8.19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z
dôvodu záručnej opravy tovaru.
8.20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený
vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho
listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná
doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.21. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na
uplatnenie záruky podľa bodu 8.15 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.
8.22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim
spôsobom:
1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
2. predávajúci chybný tovar vymení.
8.23. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú
odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu,
aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od
rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok
reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov,
alebo
2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu
vystavením dobropisu na chybný tovar.
8.24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie
reklamácie.
8.25. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt
jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.
8.26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt
viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
8.27. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže
kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180
dní.
8.28. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil
svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.8. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už
opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu)
uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.29. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie
reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci
uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.
9. Osobné údaje a ich ochrana
9.1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia
zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä
použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako
aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho
informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a nariadenia GDPR podľa týchto pravidiel.
10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nemožnosti plnenia kúpnej
zmluvy. Ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napr. vypredanie zásob
výrobcu, nedostupnosť tovaru výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru
dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili
realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov
vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho
spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu podnikateľovi v lehote alebo
cene určenej týmito Obchodnými podmienkami pre podnikateľov a pod. Predávajúci je
povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho podnikateľa a vrátiť mu už zaplatenú
cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od
zmluvy a to spôsobom akým kupujúci podnikateľ cenu uhradil, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
10.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za
podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným
spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však
neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za
prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
• tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
• dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
• tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého
dodaného tovaru.
10.3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej
podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na
odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho AutoRohože.SK, Kvetová 442/9, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom alebo emailom na adresu:
objednavky@autorohoze.sk. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť na stránke eshopu.
10.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy
podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať
údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a
priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/
spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, dátum.
Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s
príslušenstvom vrátane dokumentácie, potvrdením objednávky, dokladu o zaplatení a pod. a
to zaslaním doporučene, alebo privezením na adresu skladu predávajúceho, Kvetová 442/9, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom.
Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
10.5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva
súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
10.6. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je
zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým,
ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
10.7. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci
preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov
na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady,
ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na
doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude
predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude
uskutočnená rovnakým spôsobom, akú kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, alebo v
prípade že platil dobierkou na číslo účtu uvedenom vo formulári Odstúpenia. Ak kupujúci
neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania
akýchkoľvek ďalších poplatkov. Namiesto vrátenia platby si môže kupujúci podľa dohody s
predávajúcim vybrať iný tovar. To môže zákazník využiť aj pri Akciách, pokiaľ nechce prísť
o zľavu.
10.8. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10.7. týchto
všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený
alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený
tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na
adresu uvedenú v bode 10.4. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení
dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
10.9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.3. týchto všeobecných
obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo
neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s
tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti
tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy
tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od
spotrebiteľa preplatenie hodnoty tovaru.
10.10.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť
alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu,
záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.
10.11. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady
spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných
informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti
tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim
vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 200,- EUR.
10.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý
vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené
s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je
predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti
odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca
poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 200,- EUR.
10.13. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.3. a 10.4.
týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a
účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.7.
týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu
nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
10.14. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 7 odsek 6 zákona č. 102/2014
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu
služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom
trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,
pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu
cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj
iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli
uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo
tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto
služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom,
že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
10.15. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný k nahliadnutiu platný
občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho.
11. Alternatívne riešenie sporov
11.1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu
v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo
ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie
zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ
právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia
sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v
zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to
napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený si vybrať
subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt
na predávajúceho je info@autorohoze.sk
Kupujúci - spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať
spor medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy
resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym
riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov
môže požadovať od kupujúceho - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia
sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním
oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.
11.2. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len
ako "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže
na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej
stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania
platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť
dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci -
spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
12. Záverečné ustanovenia
12.1. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa
nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby.
12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí
mať písomnú formu.
12.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje
doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.6. týchto
všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp.
odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo
forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
12.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č.
102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
Časť II.
Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi
1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky") upravujú
práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi
predávajúcim, ktorým je SEC.CAR.MAT s.r.o., IČO: 14188970, so sídlom Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava,
zapísaná v obchodním rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostrave, oddíl , vložka C 88146 (ďalej len "predávajúci") a
kupujúcim – osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho :
mail: objednavky@autorohoze.sk
telefón: +421 949 666 744
poštová adresa pre vrátenie tovaru: AutoRohože.SK, Kvetová 442/9, 972 44 Kamenec pod
Vtáčnikom
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: FIO banka a. s.
IBAN: CZ85 2010 0000 0029 0237 7463
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp.
osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej tiež ako „podnikateľ").
1.3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v
obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá
podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov;
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
osobitného predpisu.
1.4. Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno,
sídlo (miesto podnikania), IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt
osoby konajúcej v mene podnikateľa. Registrovaný veľkoodberateľ je podnikateľ, ktorý
nakupuje v pravidelných intervaloch a nie pre vlastnú potrebu a potrebu vlastnej firmy, ale na
ďalší predaj a to za veľkoobchodné ceny.
1.5. Kupujúci - podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri
reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach Časť II môžu byť odlišné ako v
Obchodných podmienkach Časť I. pre spotrebiteľov.
1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu
potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a
ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej
stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci
dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna
zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri
uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade,
že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky
odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy
uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.8. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené
týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi predávajúcim a
kupujúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
1.9. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje
okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho
potvrdená na základe otázky kupujúceho.
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy s podnikateľom
2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na
internetovej stránke predávajúceho autorohoze.sk alebo emailom na adresu:
objednavky@autorohoze.sk (ďalej len "objednávka").
2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník predávajúceho najneskôr v 2 pracovný
deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom
telefónu, alebo elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí
objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania
tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia
vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od podnikateľa súhlas so zmenou ceny podľa
aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu podnikateľa so
zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho
sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí
objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju emailovú
adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie
objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia
kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade
potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade
nedostupnosti tovaru z objednávky nemožno zabezpečiť náhradu iným tovarom bez súhlasu
podnikateľa. O tejto nedostupnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho do 5
pracovných dní od dátumu zadania objednávky.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru,
ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb,
údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,
podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre
kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom
registri a pod.), prípadne iné údaje.
2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013
meniť údaje v už vystavenej faktúre. Údaje vo faktúre je možné meniť len v prípade, kedy
podnikateľ tovar ešte neprijal a nezaplatil.
2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho
spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami
príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej
akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky
bude podnikateľ informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo
jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ
sa s predávajúcim nedohodne inak.
2.6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej
záväzným potvrdením, po záväznom potvrdení len v prípade dohody s predávajúcim a v
prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Už odoslanú objednávku
nemožno stornovať. V prípade stornovania potvrdenej objednávky po jej odoslaní alebo
nevyzdvihnutí objednávky odoslanej na dobierku je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu
škodu vzniknutú týmto jednaním a to 14,- eur za jednu odoslanú objednávku.
2.7. Kupujúci realizuje objednávku tovaru vyplnením a odoslaním objednávkového formulára
prostredníctvom internetového portálu predávajúceho autorohoze.sk alebo emailom na adresu:
objednavky@autorohoze.sk. Za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového portálu
autorohoze.sk nie je potrebná registrácia.
3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na
jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe
všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými
právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, faktúra).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za
dodaný tovar.
3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo
nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa
s podnikateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude podnikateľ
informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu
budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s
predávajúcim nedohodne inak.
3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k
odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim
platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu.
4. Práva a povinnosti kupujúceho - podnikateľa
4.1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) nahlásiť prípadné nezrovnalosti obsahu zakúpeného tovaru bezodkladne po jeho prevzatí.
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
5. Dodacie a platobné podmienky pre podnikateľov
5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a
vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho platného od 1.1. aktuálneho roku do 1.1. nasledujúceho roku.
5.2. Objednaný tovar bude distribuovaný do od 2 do 30 dní od dátumu prijatia objednávky.
Dodacie lehoty tovarov sú uvedené pred objednaním u konkrétneho tovaru. Vo výnimočných
prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a
dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, čom bude zákazník upovedomený. V prípade
nepredvídateľných okolností (vyššia moc) sa môže dodacia doba predĺžiť. O tom je
predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho e-mailom, prípadne telefonicky.
Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom
spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou – osobným odberom
b) dopravou predávajúceho – po telefonickom dohovore
c) Kuriérskou spoločnosťou
5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky
kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného
odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 4 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v
kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za
vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je
predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si
kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je
povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.
5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty
dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných
písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z
uvedenej hodnoty.
5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa
zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve
kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala
osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v
kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba
splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť
predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné
splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti
kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí
kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.
5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri
jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky
poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti
skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je
ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia
tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného
záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s
dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade
neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
5.9. Zásielka obsahuje objednaný tovar a faktúru, pokyny.
5.10. Spôsoby platieb:
e) v hotovosti,
f) dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru u kuriéra alebo v sídle predávajúceho,
g) bankovým prevodom/ vkladom na účet predávajúceho,
h) platobnou kartou. Platba môže byť realizovaná cez sprostredkovateľa (prevádzkovateľa
platobnej brány), pričom táto platba končí na bankovom účte prevádzkovateľa platobnej
brány, ktorý ju postúpi predávajúcemu v dávke podľa zmluvy.
Platbu platobnými kartami a inými bezhotovostnými metódami zaplatenia prevádzkuje
predávajúci cez platobnú bránu GoPay.
Platobná brána GoPay predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Viac na: https://www.gopay.com/cs/
6. Kúpna cena
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej
zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy
vrátane nákladov na doručenie tovaru podľa bodu 5.3. týchto všeobecných obchodných
podmienok (ďalej len "kúpna cena") formou v hotovosti, dobierkou, bankovým prevodom/
vkladom na účet predávajúceho alebo platbou kartou. Predávajúci Platbu platobnými kartami
a inými bezhotovostnými metódami zaplatenia prevádzkuje predávajúci cez platobnú bránu
Fondy.
6.2.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote
podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej
zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny
len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
6.4. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a
predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
6.5.Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je
uvedené inak.
7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím
tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa
objednávky kupujúceho).
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s
tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) pre
podnikateľov
8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru. Kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný
reklamáciu bezodkladne uplatniť v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku.
Ich zoznam poskytne predávajúci. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom,
zaistí opravu predávajúci.
8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky.
8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo
forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie
sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje
chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol
zakúpený u predávajúceho.
8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru do 5 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Pokiaľ tak neurobí, nemôže uplatniť nároky z chýb zistených po tejto prehliadke, len keď
preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru, tovar mu bude vymenený.
8.7. Počas záručnej doby má podnikateľ právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení
tovaru vrátane príslušenstva a dokumentácie oprávnenému zástupcovi predávajúceho.
8.8. Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch a to písomne. V prípade
uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že
daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Ak tovar vykazuje vady,
kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom
stredisku. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu
predávajúci. Vtedy si kupujúci uplatní reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že
doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu : AutoRohože.SK,
Kvetová 442/9, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, spolu s kópiou platného dokladu o
zakúpení, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu
formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.
Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Náklady na
prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.
Poštovné a iné poplatky sa v rámci reklamačného konania nevracajú. Reklamačné konanie
tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky
nasledujúce podmienky:
1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
3. doručenie platného dokladu o zakúpení tovaru kupujúcim (stačí fotokópia len originálneho
dokladu, na tento účel nepostačuje kópia dokladu vytlačená z fiškálnej pokladne
zamestnancom nespotrebiteľa pre prevádzkové účely),
4. doručenie platného dokladu o zakúpení prevádzkou (stačí kópia).
Reklamovaný tovar doručí kupujúci na adresu predávajúceho AutoRohože.SK, Kvetová 442/9, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, Poštovým kuriérom alebo
kuriérskou spoločnosťou. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar je
potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamačný
formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí reklamačný formulár). Začiatok
reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek
nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo +421 949 666 744 alebo emailovú adresu:
objednavky@autorohoze.sk.
8.9. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu,
inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
8.10. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová
lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre
podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto
Obchodných podmienok sa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.
8.11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe
uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých
bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak
to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.13. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva
alebo dokumentácie tovaru,
2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
3. uplynutím záručnej doby tovaru,
4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami
uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo
bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či
atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
12. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.
8.14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:
1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.15. Záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo
návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred
uplynutím tejto lehoty. (tzn. V prípade, ak by vyznačená lehota na použitie bola dlhšia, ako
24-mesačná záručná doba). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tohto tovaru
kupujúcim.. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť,
záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami
podľa Obchodného zákonníka (§ 429 a nasl.). U vybraných produktov je výrobcom záruka
pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená.
8.16. Záručná doba uvedená v Obchodných podmienkach pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi, je
v súlade s Občianskym zákonníkom a nemá vzťah k podnikateľom a na tieto všeobecné
obchodné podmienky sa teda neuplatňuje.
8.17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z
dôvodu záručnej opravy tovaru.
8.18. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený
vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej
faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť
záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.19. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na
uplatnenie záruky podľa bodu 8.13 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.
8.20. Ak ide o chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka, ktorú je možné odstrániť, bude tovar
opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa
predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je
možné neskôr tuto chybu reklamovať.
8.21. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s
rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
8.22. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže kupujúci:
a) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
b) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie
chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
8.23. Voľba medzi nárokmi uvedenými v 8.22 kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi
predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto
oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však
ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané
náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho
požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak
predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej
uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať
primeranú zľavu z kúpnej ceny.
8.24. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 8.23., má nároky
z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
8.25. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže
kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru,
alebo zľavu z kúpnej ceny.
8.26. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je
predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je
povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru;
zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie
neprimeraných nákladov.
8.27. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej
primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné
nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci
oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Táto lehota musí byť určená v
súlade s bodom 8.10. týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov.
8.28. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 8.27. alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej
ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci
bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj
nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa odseku 8.27.
8.29. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 8.27. alebo 8.28.,
môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní
predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 8.27 alebo v
primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu
predávajúceho meniť.
8.30. Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana
porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné
predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za
ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri
takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je
podstatné.
8.31. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie
reklamácie.
8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil
svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto reklamačných
a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je
oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu
opakovane.
8.33. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie
reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci
uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.
8.34. Doklady potrebné na prevzatie tovaru reklamácie osobne predávajúcim v prípade
nákupu podnikateľa, platiteľa DPH:
• Tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba konateľ spoločnosti alebo ním
splnomocnená osoba.
• Ak tovar príde prevziať zamestnanec spoločnosti, je nutné splnomocnenie konateľa s číslom
Občianskeho preukazu u povereného zamestnanca.
• Na overenie konateľa alebo ním splnomocnenej osoby je potrebné preukázať sa platným
Občianskym preukazom a Výpisom z Obchodného resp. Živnostenského registra, aby sa
predchádzalo zámene osôb pri preberaní tovaru.
8.35. Výmena tovaru za iný v prípade, že zákazníkovi nevyhovuje veľkosť, tvar, typ je možná
do 14 dní, tovar stačí spolu s vyplneným Reklamačným formulárom zaslať na adresu
predávajúceho AutoRohože.SK, Kvetová 442/9, 972 44 Kamenec pod
Vtáčnikom. Tovar požadovaný na výmenu nesmie byť v nižšej cene ako pôvodne zakúpený.
Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí reklamačný formulár).
V danom prípade sa jedná o opätovné doručenie tovaru tej istej objednávky a nespotrebiteľovi
budú započítané náklady na opätovné doručenie.
9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podnikateľom
9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v
kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili
realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov
vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo
požadovať, nie je schopný dodať tovar podnikateľovi v lehote určenej týmito obchodnými
podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný
o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar
dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to
prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj
v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci
povinný tento tovar prevziať.
9.2. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník").
10. Záverečné ustanovenia
10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je
splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
10.2. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa
nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci nezodpovedá
kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním
nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za
poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, alebo poštou (v takom prípade je nutné
uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte).
10.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí
mať písomnú formu.
10.4. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje
doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto
všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp.
odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo
forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
10.6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
V Ostrave, dňa 15.6.2024

 

tag