Mitsubishi

Výrobca automobilov Mitsubishi

značka Mitsubishi